Regulamin Studia Artystycznego START

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin ustala organizację zajęć prowadzonych przez Studio Rysunku START oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

 

1.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć dalej zwanych Kursantami.

 

2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

3. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznym Regulaminem korzystania z pracowni.

 

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz przepisów Bezpieczeństwa Przeciw Pożarowego.

 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej www.studio-art.eu oraz jest udostępniona do wglądu na każdych zajęciach.

 

4. Podpisanie umowy oraz uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizacja zajęć, zapisy i rezygnacja z zajęć.

 

§ 2

 

1. Kurs organizowany przez Studio Rysunku START trwa 9 miesięcy, rozpoczyna się w październiku i trwa do końca czerwca.

 

2. Każdy miesiąc obejmuje 4 lub 8 spotkań w zależności od wybranego pakietu.

 

3. Każde spotkanie obejmuje 3 lub 1,5 godziny zegarowe w zależności od wybranego pakietu.

 

§3

1. Zapisów na zajęcia można dokonać przez stronę internetową: www.studio-art.eu, przez wysłanie maila na adres: info@studio-art.eu, facebook-a: @studioart lub przez przybycie na zajęcia i podpisanie umowy.

 

2. Każdy kursant jest zobowiązany do podpisania umowy z firmą Studio Artystyczne START.

W przypadku osób niepełnoletnich do podpisania umowy zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć.

§4

 

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.

 

2. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, z miesięcznym wypowiedzeniem umowy

 

3. W przypadku braku kontaktu z kursantem przez okres dłuższy niż trzy tygodnie od ostatniej jego obecności na zajęciach, kursant zostaje automatycznie skreślony z listy uczestniczących w zajęciach.

 

§5

 

1. W przypadku niepełnoletnich Studio Artystyczne START bierze odpowiedzialność za dzieci tylko i wyłącznie w godzinach zajęć. Przed i po godzinach odpowiedzialni są za to rodzice.

 

2. Studio nie bierze odpowiedzialności a własności prywatne kursantów

3. Studio Artystyczne Start nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje do jakich może dojść w drodze na i po zajęciach.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyproszenia z zajęć osoby będącej pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających, lub przekraczającej przyjęte normy społeczne.

 

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody uczestnictwa w zajęciach podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

6. Wszystkich niepełnoletnich uczestników kursu obowiązuje zakaz opuszczania budynku w czasie trwania zajęć.

 

7. Wszystkie sytuacje losowe w tym drobne skaleczenia, urazy itd. kursant powinien natychmiast zgłosić opiekunowi zajęć.


§6

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz adresowych zgodnie z definicją RODO w celu realizacji umowy na udział w kursie rysunku i malarstwa oraz oświadcza, że:

1. Jest świadomy dobrowolności podania danych

2. Został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do zmiany tych treści lub wycofania się z wyrażonej wcześniej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Organizatorem, rezultatem nie podpisania zgody na przetwarzanie lub niepodanie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


 

©2019 by STUDIO-ART. Created by Daiphone.com